Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.) (182) Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (6) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (4) Súhrnné správy o zákazkáchVibračná doska jednosmernáMotorová teleskopická vyvetvovacia pílaabvSúťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za teplaObchodná verejná sútažabcFotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
IČO: 36836567
tel.: 048-41-42-761
fax: 048-47-27-365

Prevádzková činnosť

Ponuka služieb našej spoločnosti sa rozlišuje podľa obdobia a podľa aktuálneho stavu počasia.

Zimné obdobie (mesiace november až marec):

 •  pluhovanie ciest
 •  posýpanie ciest inertným, chemickým, zmiešaným materiálom
 •  odstraňovanie snehu frézovaním
 •  zrezávanie snehových  a ľadových hrboľov

Letné obdobie (mesiace apríl až október)

 • umývanie a zametanie ciest, parkovísk a odpočívadiel
 • vysprávky ciest asfaltovou emulziou, obaľovanou zmesou za tepla a za studena
 • zdrsňovanie vozoviek frézovaním
 • recyklácia vyfrézovaného materiálu
 • rozšírenie a zosilňovanie vozoviek
 • zvislé dopravné značky (čistenie, výmena, opravy, zriadenie, likvidácia)
 • vodorovné dopravné značenie (zriadenie, likvidácia)
 • zvodidlá (čistenie, nátery, oprava, zriadenie, likvidácia)
 • smerové stĺpy plastové (čistenie, výmena, oprava, zriadenie, likvidácia)
 • zrkadlá (čistenie, výmena, zriadenie, likvidácia)
 • krajnice, rigoly, priekopy, vpusty, šachty, priepusty a svahy (čistenie, hĺbenie, zriadenie, likvidácia)
 • údržba a oprav mostov a bezpečnostných zariadení na nich
 • stromy a kry (výsadba, prerezávka, likvidácia)
 • trávnaté porasty (siatie, kosenie)
 • odstraňovanie následkov havárií

Okrem uvedených činností poskytujeme počas celého roka:

 • opravárenstvo (vozidiel ......)
 • doprava, preprava materiálu
 • mechanizácia
29.04.2015 - Všeobecný oznam
 
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
04.01.2018 - Všeobecný oznam
 
Informovanie o stave a zjazdnosti ciest
23.02.2018
 
Aktuálny stav zjazdnosti ciest
 © Banskobystrická regionálna správa ciest 
Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
 Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS