Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.) (182) Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (6) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (4) Súhrnné správy o zákazkáchVibračná doska jednosmernáMotorová teleskopická vyvetvovacia pílaabvSúťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za teplaObchodná verejná sútažabcFotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
IČO: 36836567
tel.: 048-41-42-761
fax: 048-47-27-365

Technická  činnosť

Cenník výkonov a služieb technických pracovníkov Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.  platný

 od 01.01.2015.
     

Ceny sú uvedené bez DPH

  

vykonaný úkon

cena za vykonaný      úkon                             v €

 
 
 
 

1

Vyjadrenie k ÚP miest a obcí

30,00

 

2

Vyjadrenie k DUR

-

 

2.1

rodinné domy

20,00

 

2.2

areály a líniové stavby ( bez stavebného povolenia) 

100,00

 

3

Vyjadrenie k jednoduchým stavbám do  300 m2 plochy (Ohlasovacia povinnosť) a k umiesneniu reklamných zariad.

12,00

 

4

Vyjadrenie k stavbám (so stavebným povolením)

-

 

4.1

realizovaných na susednom pozemku

15,00

 

4.2

vjazd a  IS (rodinné domy)

30,00

 

4.3

nové areály a lokality zástavby

100,00

 

5

Vyjadrenie k vjazdu

20,00

 

6

Vyjadrenie k prípojkám IS a hl. vedeniam križujúce cestu - pretlakom

30,00

 

7

Vyjadrenie k hlavným vedeniam IS ukladaných do cestného telesa(kanalizácia,VV,plyn,......)         

100,00

 

8

Vyjadrenie k dopravným stavbám v styku s cestami II. a III. triedy (stavby na cestách I.tr.; obchvaty; tvorba križovatiek v meste, miestne komunikácie , účelové komunikácie)

70,00

 

9

Vyjadrenie k budovaniu chodníkov, rigolov súbežne s cestným telesom

20,00

 

10

Vyjadrenie k športovým a iným podujatiam

12,00

 

11

Vyjadrenie k dopravnému značeniu

12,00

 

12

Vyjadrenie k zvláštnemu užívaniu ciest  

30,00

 

13

Vyjadrenie k rekonštrukciám žel. priecestí

50,00

 

14

Vyjadrenie k prevzatiu cesty po poruche a zápis     Protokol  o prevzatí časti telesa cesty po poruche na vedení

50,00

 

15

Protokol o odovzdaní a prevzatí časti telesa cesty v rámci výstavby

30,00

 

16

Vyjadrenie k výnimke zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty

15,00

 

17

Prenájom pozemkov v zmysle zásad VUC - obchodno verejná súťaž (prieskum trhu poplatok za zverejn.v tlači vypracovanie nájomnej zmluvy)

70,00

 

V Banskej Bystrici dňa 01.01.2015

                                                                                            Ing. Martin Beluský, PhD. 

                                                                     generálny riaditeľ

29.04.2015 - Všeobecný oznam
 
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
04.01.2018 - Všeobecný oznam
 
Informovanie o stave a zjazdnosti ciest
23.02.2018
 
Aktuálny stav zjazdnosti ciest
 © Banskobystrická regionálna správa ciest 
Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
 Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS