Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.) (182) Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (6) 
 • Súťažné podklady-Dodávka motorovej nafty
 • Súťažné podklady - inertný posypový materiál kamenná drvina
 • Súťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 2017
 • Aktualizácia PD - most Dolná Strehová
 • Aktualizácia PD - Most Hucín
 • Súťažné podklady - ZÚ ciest 2016/2016
 • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (4) Súhrnné správy o zákazkáchVibračná doska jednosmernáMotorová teleskopická vyvetvovacia pílaabvSúťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za teplaObchodná verejná sútažabcFotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
  Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
  Majerská cesta 94
  974 96 Banská Bystrica
  IČO: 36836567
  tel.: 048-41-42-761
  fax: 048-47-27-365
  Verejné obstarávanie » Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
  Aktualizácia PD - Most Hucín

  Verejný obstarávateľ dňa 10.10.2016 zverejňuje zápisnicu z priameho rokovacieho konania :

   

  Z Á P I S N I C A

   

  z rokovacieho konania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby:

   

  „Aktualizácia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Most na ceste III/5328 evid. č. 5328-4 Hucín pre Banskobystrickú regionálnu správu“

  v zmysle splnenej podmienky podľa § 81 písmeno b) ods. 3 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s použitím postupu obstarávania Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 spomínaného zákona

   

  Dňa 23.08.2016 bola mailom zaslaná pozvánka na rokovacie konanie výhradnému poskytovateľovi služby s požadovanými technickými vlastnosťami:

  VÚIS Mosty s. r. o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 31319394, kontakt: 02/63452699, 0903719057, cervenan.vuismosty@stonline.com

   

  Rokovacieho konania sa osobne zúčastnil: Ing. Miroslav Červeňan a Ing. Stanislav Šuster

   

  Priebeh rokovacieho konania:

  Rokovacie konanie sa uskutočnilo dňa 05.09.2016 v čase od 09:30 hod. do 10:20 hod.  nasledovne:

  1)        Zosumarizovanie opisu a predmetu zákazky a následná kontrola výkazu výmer, či je v projekte zahrnutá celá potrebná aktualizácia

  2)        Po výzve na predloženie dokladov požadovaných vo výzve na rokovacie konanie sa zistilo, že výhradný poskytovateľ služby nedoručil čestné vyhlásenie, že zhotoviteľ je výhradným dodávateľom služby na základe zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov. Všetky potrebné doklady boli verejnému obstarávateľovi doručené poštou dňa 08.09.2016.

  3)        Rokovanie o cene:

  ·        Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na sumu 18 320,00 EUR bez DPH

  ·        Uchádzač predložil cenovú ponuku na sumu 18 320,00 EUR bez DPH t.j. 21 984,00 EUR s DPH

  ·        Rokovaním o cene sa dospelo k zníženiu cenovej ponuky zo strany uchádzača na sumu 16 450,00 EUR bez DPH, t.j. 19 740,00 EUR s DPH. Novú upravenú cenovú ponuku na túto sumu predložil uchádzač verejnému obstarávateľovi spolu s podpísanou zmluvou poštou dňa 08.09.2016.

  ·        Zo strany verejného obstarávateľa bol návrh upravenej cenovej ponuky uchádzača plne akceptovaný a teda suma  16 450,00 EUR bez DPH, t.j. 19 740,00 EUR s DPH je výslednou cenou verejného obstarávania.

  4)        Rokovanie o zmluvných podmienkach:

  ·         So zmluvnými podmienkami súhlasili obe strany bez zmien.

   

  V Banskej Bystrici, dňa 08.09.2016

  Komisia v zložení:

   

  Mgr. Rastislav Schlosár                       ............................................

   

   

  Mgr. Róbert Petrán                             ............................................

   

   

  Bc. Katarína Spodniaková                   ............................................

   

   

  Peter Bobrík                                       ............................................

   

   

  Ing. Jaroslava Batková             ............................................

   

   

  29.04.2015 - Všeobecný oznam
   
  Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
  04.01.2018 - Všeobecný oznam
   
  Informovanie o stave a zjazdnosti ciest
  23.02.2018
   
  Aktuálny stav zjazdnosti ciest
   © Banskobystrická regionálna správa ciest 
  Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
   Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS