Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.) (182) Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (6) 
 • Súťažné podklady-Dodávka motorovej nafty
 • Súťažné podklady - inertný posypový materiál kamenná drvina
 • Súťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 2017
 • Aktualizácia PD - most Dolná Strehová
 • Aktualizácia PD - Most Hucín
 • Súťažné podklady - ZÚ ciest 2016/2016
 • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (4) Súhrnné správy o zákazkáchVibračná doska jednosmernáMotorová teleskopická vyvetvovacia pílaabvSúťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za teplaObchodná verejná sútažabcFotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
  Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
  Majerská cesta 94
  974 96 Banská Bystrica
  IČO: 36836567
  tel.: 048-41-42-761
  fax: 048-47-27-365
  Verejné obstarávanie » Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
  Aktualizácia PD - most Dolná Strehová

  Z Á P I S N I C A

   

  z rokovacieho konania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby:

   

  „Aktualizácia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Most evid. č. 585-016 Dolná Strehová pre Banskobystrickú regionálnu správu“

   

  v zmysle splnenej podmienky podľa § 81 písmeno b) ods. 3 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s použitím postupu obstarávania Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 spomínaného zákona

   

  Dňa 22.09.2016 bola mailom zaslaná pozvánka na rokovacie konanie výhradnému poskytovateľovi služby s požadovanými technickými vlastnosťami:

  DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31322000, kontakt: 045/ 520 33 02, e-mail: dppzv@dopravoprojekt.sk

   

  Rokovacieho konania sa osobne zúčastnil: Ing. Peter Bednárik

   

  Priebeh rokovacieho konania:

  Rokovacie konanie sa uskutočnilo dňa 28.09.2016 v čase od 09:10 hod. do 9:50 hod.  nasledovne:

  1)        Predstavenie zúčastnených osôb na rokovaní a zosumarizovanie opisu a predmetu zákazky.

  2)        Po výzve na predloženie dokladov požadovaných vo výzve na rokovacie konanie boli predložené všetky potrebné doklady (výpis z obchodného registra, čestné prehlásenie o skutočnosti, že zhotoviteľ je výhradným dodávateľom služby a plnomocenstvo udelené Ing. Petrovi Bednárikovi).

  3)        Rokovanie o cene:

  ·         Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na sumu 10 415,18 EUR bez DPH

  ·         Uchádzač predložil cenovú ponuku na sumu 10 415,18 EUR bez DPH t.j.12 498,21 EUR s DPH

  ·         Rokovaním o cene sa dospelo k zníženiu cenovej ponuky zo strany uchádzača na sumu 10 390,00 EUR bez DPH, t.j. 12 468,00 EUR s DPH. Novú upravenú cenovú ponuku na túto sumu predložil uchádzač verejnému obstarávateľovi spolu s podpísanou zmluvou poštou dňa 07.10.2016.

  ·         Zo strany verejného obstarávateľa bol návrh upravenej cenovej ponuky uchádzača plne akceptovaný a teda suma 10 390,00 EUR bez DPH, t.j. 12 468,00 EUR s DPH je výslednou cenou verejného obstarávania.

  4)        Rokovanie o zmluvných podmienkach:

  ·          Po prerokovaní technických podmienok zmluvy so zmluvnými podmienkami súhlasili obe strany bez zmien.

   

  V Banskej Bystrici, dňa 10.10.2016

   

  Komisia v zložení:

   

  Mgr. Rastislav Schlosár                     ............................................

   

   

  Mgr. Róbert Petrán                            ............................................

   

   

  Bc. Katarína Spodniaková                 ............................................

   

   

  Ing. Monika Debnárová                     ............................................

   

   

  Ing. Jaroslava Batková                      ............................................

   

   

   

  29.04.2015 - Všeobecný oznam
   
  Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
  04.01.2018 - Všeobecný oznam
   
  Informovanie o stave a zjazdnosti ciest
  23.02.2018
   
  Aktuálny stav zjazdnosti ciest
   © Banskobystrická regionálna správa ciest 
  Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
   Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS