Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.) (182) Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (6) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (4) Súhrnné správy o zákazkáchVibračná doska jednosmernáMotorová teleskopická vyvetvovacia pílaabvSúťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za teplaObchodná verejná sútažabcFotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
IČO: 36836567
tel.: 048-41-42-761
fax: 048-47-27-365
Všeobecný oznam
Informovanie o stave a zjazdnosti ciest

Banskobystrický samosprávny kraj je vlastníkom ciest II. a III. triedy v zmysle §3d ods. 2 zákona č.135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ak osobitný predpis neustanovuje inak. V rámci svojich kompetencií Banskobystrický samosprávny kraj a Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.,  zhromažďuje informácie o zjazdnosti týchto ciest, ktoré poskytuje MDVaRR SR bezplatne. Tieto informácie môže poskytovať verejnosti. Informácie sú zverejnené na webovom portáli Slovenskej správy ciest www.zjazdnost.sk

 

Pohyb vozidiel cestnej údržby  

https://geoportal.bbsk.sk/geoportal/full.aspx?variant=007 

Vďaka tejto službe máte možnosť sledovať pohyb vozidiel zimnej a letnej údržby aj na mape prostredníctvom geografického informačného systému (GIS). Modré čiary za jednotlivými vozidlami znamenajú, že toto vozidlo prešlo zobrazeným úsekom v priebehu poslednej hodiny.

 

 

 

 

29.04.2015 - Všeobecný oznam
 
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
04.01.2018 - Všeobecný oznam
 
Informovanie o stave a zjazdnosti ciest
23.02.2018
 
Aktuálny stav zjazdnosti ciest
 © Banskobystrická regionálna správa ciest 
Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
 Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS